Referat af ordinær generalforsamling d. 26. feb. 2023.03.23

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der var mødt 32 stemmeberettigede medlemmer frem. Fleste af dem var forældre til børne – og ungdomsspillere.

Punkt 01: Som dirigent valgtes Henrik Ege Olsen

Punkt 02: Formand, Mogens Hansen, aflagde mundtlig beretning. Hans skriftlige beretning var lagt ud på klubbens hjemmeside: www.ny.graasten_boldklub.dk to dage inden generalforsamlingen.

Punkt 03: Fremlæggelse af regnskabet ved revisor Bo Mortensen. Regnskabet udviste et underskud på 51.447,62 kroner og en kassebeholdning på 225.676,77

Punkt 04:         A: Valg af formand: Mogens Hansen blev genvalgt

B: Valg af min. 4 bestyrelsesmedlemmer: Thomas Hallund, Mette Blindbæk og Pia Hagge blev alle genvalgt, medens der var nyvalg til Keno Lange og Jeanette Vester.

C. Valg af 2 suppleanter: Genvalg til Lotte Jonasson og Torben Groening

D: Valg af revisorer (bilagskontrollanter): Genvalg til Bo Mortensen og Kenn Merrild

E: Valg af revisorsuppleant: genvalg til Ove Møller Jensen

Punkt 05: Indkomne forslag. Ingen

Punkt 06: Eventuelt: Forsamlingen drøftede den nye afviklingsmåde af generalforsamlingen- tid( søndag formiddag) sted og tilbuddet om børnepasning imedens, og alle syntes det var en god model

Beslutningen fra sidste års generalforsamling om at GB melder sig ud af det nye FCS – samarbejde blev vendt, og alle fastholdt den trufne beslutning.

Hvilke kommunikationsmåder / facebookgrupper, kampklar mv der kan/ bør bruges blev drøftet, og man enedes om at det er ok at den enkelte årgang gør som de synes, det skal blot være nemt for alle, og at det valgte kun skal bruges til informationer. Evt. personlige spørgsmål og undren skal klares ved personlig kontakt mellem forældre og træner/ klub. 

Referent: Mogens Hansen